FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

OpenStreetMap Hr

Discovering collaborative mapping

Otkrivanje suradničkog kartiranja 

 

"Making maps together means piecing together collective experiences, discovering patterns, and arriving at a collective understanding of the root causes of these shared experiences."
"Zajedničko stvaranje karti znači spajanje kolektivnih iskustava, prepoznavanje uzoraka, i dobivanje kolektivnog razumijevanja uzroka tih zajedničkih iskustava.


Social Cartography: The Art of Using Maps to Build Community Power,
in
Weaving the Threads Vol. 17, No. 2, 2010

Early examples of map include sharing paths to good hunting grounds or clear water sources, both crucial to surviving and thriving enough to build magnificent civilizations. In modern society, spatial information helps us achieve other goals by specifying locations, and holds a similar importance for improving the quality of our lives. 

Rani primjeri karata uključuju dijeljenje putanja do dobrih lovnih područja ili izvora pitke vode, oba vrlo bitna za preživljavanje i izgradnju veličanstvenih civilizacija.  U modernom društvu nam prostorne informacije pomažu postići druge ciljeve definiranjem lokacije, te ima sličnu važnost u unapređivanju kvalitete naših života.

Maps help us answer questions such as "How do I safely ride to this school on my bike?" or "Where can I get my shoes repaired?" and even more pressing questions, like "How do I reach the nearest hospital in case of an emergency?" Being able to define where community or commercial buildings are and show others the relationships between locations and how to get to them has always been useful, even essential, to humans everywhere. 

Karte nam pomažu kod pitanja kao "Kako da do ove škole dođem sigurno biciklom?" ili "Gdje mogu popraviti svoje cipele?" i važnija pitanja kao "Kako da dođem do najbliže bolnice u slučaju nezgode?" Imati mogućnost pokazati gdje su važnije građevine za zajednicu i pokazati vezu među lokacijama i kako doći do njih uvijek je bilo korisno, čak neophodno, svim ljudima svugdje.

For all those reasons, it seems natural for people to work together on mapping. Nevertheless, not all maps are openly editable or free of use. This vital need to provide and share information is at the heart of collaboration. Collaborative mapping is a way to gather this information and share it with others and OpenStreetMap is strongly contributing to this larger movement. This chapter will introduce you to this broader topic of collaborative mapping, which goes beyond OpenStreetMap.

Zbog svih ovih razloga, za ljude je prirodno da surađuju u kartiranju.  No nisu sve karte otvorene i slobodno uredive. Ova ključna potreba za dijeljenjem i pružanjem informacija je u srcu suradnje. Suradničko kartiranje je način prikupljanja ovih informacija i dijeljenja istih s drugima, a OpenStreetMap snažno doprinosi ovom većem pokretu. Ovo poglavlje će vas uvesti u široku temu suradničkog kartiranja, koje nadilazi OpenStreetMap

What is collaborative mapping? 

Što je suradničko kartiranje?

 

Imagine if your friend wanted to get her shoes repaired. You could tell her of a place that might do it, but it might not be the best place. You could make a map of where all the shoe repair shops are, but that sounds like a lot of work, doesn't it? What if your friends could help you create that map? Or better yet, what if anyone in the world could help? This is the basis of collaborative mapping.

Zamislite da vaša prijateljica treba popraviti svoje cipele. Mogli bi joj reći za mjesto gdje to može napraviti, ali to možda nije najbolje mjesto. Mogli bi napraviti kartu svih postolarskih obrta, ali to zvuči kao puno posla, zar ne? Što kada bi vam vaši prijatelji mogli pomoći u stvaranju karte? Ili još bolje, što kada bi svi na svijetu mogli pomoći? Ovo je temelj suradničkog kartiranja.

Collaborative mapping is also called crowd-sourced mapping and volunteered geographic information. As a new technique for map-making, it is a subset of neogeography. The idea is that a group of people can work together to gather information. This information can be very specific, such as a map of all the shoe repair shops in an area, or more generic, such as a "free map of the entire world." There are many different tools and motivations for creating collaborative maps.

Suradničko kartiranje naziva se i crowd-sourced kartiranje i volonterske geografske informacije. Ova nova tehnika stvaranja karata je podskup neogeografije. Osnovna ideja je da grupa ljudi može raditi zajedno i prikupljati informacije. Ove informacije mogu biti vrlo specifične, kao karta svih postolarskih obrta, ili općenitije, kao "slobodna karta cijelog svijeta". Postoji mnogo različitih alata i motivacija za stvaranje suradničkih karata.

Why would I want to participate in collaborative mapping?

Zašto bi ja želio sudjelovati u suradničkom kartiranju?

There are many different reasons to participate in collaborative mapping. Maybe you have a very serious reason and want to help your community create a safety map pointing out locations of all the local hospitals and emergency resources. Perhaps you want to locate and indicate where there is public access to drinking water. If you are a hiking enthusiast, you might want to share your favorite places and to discover new ones by reading maps from others. Or, as a school teacher, maybe you want a new way to teach spatial reasoning to your students. Do these ideas sound interesting to you? Maybe you already have some ideas of your own--hopefully, collaborative mapping can help you with your idea.

Postoji mnogo različitih razloga za sudjelovanje u suradničkom kartiranju. Možda je vaš razlog vrlo ozbiljan i želite pomoći vašoj zajednici u stvaranju karte sigurnosti koja ističe lokacije svih lokalnih bolnica i pomoćnih sredstava u kriznim situacijama. Možda želite locirati i ukazati gdje je moguć javni pristup pitkoj vodi. Ako ste planinar entuzijast, možda želite podijeliti vaša najdraža mjesta i otkriti nova čitajući karte koje su drugi napravili. Ili, kao profesor u školi, možda želite novi način podučavanja 'spatial reasoning' za vaše studente. Zvuče li vam ove ideje zanimljivo? Možda već imate neke vlastite ideje, suradničko kartiranje vam možda može pomoći u njihovoj realizaciji.

What well known projects and tools are available for collaborative mapping?

Koji su općepoznati projekti i alati dostupni za suradničko kartiranje?

 

There are many different ways to make a collaborative map.  The easiest is to sit down with others and use a pen and some paper. While collaborative in the creation process, the pen-and-paper technique doesn't easily enable collaboration beyond the small group that can gather around the piece of paper. Even if the single piece of paper is a very large one, there is a physical limit to how many people can work at the same time on a single piece of paper. OpenStreetMap allows groups to collaborate on maps electronically, which expands that number greatly. But these are not the only options. Besides pen and paper and the tools surrounding OpenStreetMap, there are many different ways to create collaborative, shareable maps.

Postoji mnogo različitih načina za stvaranje suradničke karte. Najjednostavniji način je sjesti s drugima i uzeti olovku i papir. Iako je ovaj način suradnički u procesu stvaranja, tehnika papir-olovka ne omogućava jednostavnu suradnju grupa većih od one u kojoj se svi mogu skupiti oko lista papira. Čak i ako je taj list papira vrlo velik. OpenStreetMap omogućava grupama suradnju na kartama elekrotnički, što uvelike proširuje broj sudionika. Ali ovo nisu jedine mogućnosti. Osim olovke i papira te alata koji okružuju OpenStreetMap, postoji mnogo različitih načina za stvaranja djeljivih suradničkih karti.

WikiMapia

WikiMapia

According to WikiMapia (http://wikimapia.org) itself, "WikiMapia is an online editable map - you can describe any place on Earth. Or just surf the map discovering tons of already marked places." With WikiMapia you can add office buildings, restaurants, parks and villages to name just a few items. The idea with WikiMapia is that there is one collaborative map that everyone works on together. You do not need an account to start adding information to WikiMapia, or to look at the information others have added. You do need an account (and a certain number of contributions to the project) to start changing places that other people have added.

Prema definiciji na WikiMapia stranici (http://wikimapia.org), "WikiMapia je urediva karta na internetu - možete opisati bilo koje mjesto na Zemlji. Ili samo pretraživati karatu kako bi otkrili mnoga već označena mjesta." Pomoću WikiMapie možete dodati poslovne zgrade, restorane, parkove i sela, kao i mnoge druge pojave. Ideja WikiMapie je da postoji jedna suradnička karta na kojoj svi zajedno surađuju. Nije vam potreban korisnički račun kako bi počeli dodavati informacije na WikiMapiu, ili kako pregledavali informacije koje su drugi dodali. Korisnički račun vam je potreban (kao i određena količina doprinosa projektu) kako bi počeli mijenjati mjesta koja su drugi korisnici dodali.

Ushahidi

Ushahidi

Ushahidi (http://ushahidi.com) is an open-source software application that enables you to crowdsource reports of information, and to visualise that information on a map and timeline. Originally it was used to make maps reporting incidences of violence during Kenya's post-election violence in 2007-2008. Today it is used for many different collaborative mapping projects. The idea with Ushahidi is that users can submit "reports" directly through the Ushahidi application, through social networks, or even via SMS. You can quickly start up a version of Ushahidi using CrowdMap (http://crowdmap.com) or download the source code and run it on your own server.

Ushahidi (http://ushahidi.com) je softver otvorenog koda koji vam omogućava prikupljanje informacija pomoću crowdsource principa, te vizualizaciju tih informacija na karti i vremenskoj skali. Izvorno je korišten za izradu karata nasilja koje se događala nakon izbora u Keniji 2007-2008. Danas se koristi na mnogim različitim projektima suradničke kartografije. Ideja oko Ushahidia je da korisnici mogu poslati "izvještaje" koristeći Ushahidi aplikaciju, preko socijalnih mreža ili čak SMS-om. Možete vrlo brzo pokrenuti Ushahidi projekt koristeći CrowdMap (http://crowdmap.com) ili preuzeti izvorni kod te ga pokrenuti na vlastitom poslužitelju.

Google Map Maker

Google Map Maker

Google Map Maker (http://www.google.com/mapmaker) is a way to correct and add information to Google Maps and Google Earth. Examples of information that you can add include missing and incorrect roads or points of interest. Edits made by new users go through a review process before being published. In certain parts of the world, new map information is always reviewed before it is publicly displayed.

Google Map Maker (http://www.google.com/mapmaker) omogućava ispravljanje ili dodavanje informacija na Google Maps i Google Earth. Primjeri informacija koje možete dodati su nepostojeće ili neispravne ceste ili interesne točke. Ispravke koje dodaju novi korisnici prolaze proces provjere prije nego se objave. Za neke dijelove svijeta, nove informacije će se uvijek provjeriti prije nego se javno prikažu.

Google MyMaps

Google MyMaps

Google MyMaps (http://maps.google.com/maps/mm) is a tab associated with Google Maps that allows you to save information in your own map. You can decide whether your map should be public or private, only shared with certain people who have the link to it. You can also invite specific people to collaborate with you or make your map available for the whole world to contribute.

Google MyMaps (http://maps.google.com/maps/mm) je kartica vezana s Google Maps koja omogućava spremanje informacija na vašoj osobnoj karti. Možete odlučiti hoće li vaša karta biti javna ili privatna, ili će biti vidljiva samo određenim osobama koje imaju poveznicu za nju. Možete pozvati i samo određene osobe na zajedničku suradnju ili omogućiti svima na svijetu da daju svoj doprinos.

Why would I want to do collaborative mapping with OpenStreetMap?

Zašto bih želio izvoditi suradničku kartografiju s OpenStreetMapom? 

As you can see there are many options for doing collaborative mapping.  Some of them are very similar to OpenStreetMap, others are different. Often, these tools are complementary to OpenStreetMap. For example, many instances of Ushahidi use OpenStreetMap as their base map, including the information that already exists to give context to new reports coming in. People using Ushahidi can use OpenStreetMap to reference the information they are collecting.

Kao što možete vidjeti postoji mnogo mogućnosti za sudjelovanje u suradničkom kartiranju. Neke su vrlo slične OpenStreetMapu, ostale su drugačije. Često su ti alati komplementarni s OpenStreetMapom. Primjerice, u mnogim slučajevima Ushahidi koristi OpenStreetMap za temeljnu kartu, uključujući informacije koje već postoje kako bi dodali novi kontekst izvještajima koji dolaze. Osobe koje koriste Ushahidi mogu koristiti OpenStreetMap kako bi referencirali informacije koje skupljaju.

 

The OpenStreetMap logo 

OpenStreetMap logo 

One of the strengths of OpenStreetMap is the open license. Anyone can use the OpenStreetMap data for their own purposes, even for commercial purposes. The only requirements are that you must credit OpenStreetMap and its contributors when you use the data and that you must release any improvements you make to the data, under a similar license.

Jedna od prednosti OpenSteetMapa je otvorena licenca. Svatko može iskoristiti OpenStreetMap podatke za svoje osobne potrebe, pa čak i komercijalnu upotrebu. Jedini zahtjevi su da kada koristite podatke: morate dati zasluge OpenStreetMapu i njegovim stvoriteljima te morate omogućiti da su bilo kakve izmjene podataka dosupne pod sličnom licencom.

Another difference between OpenStreetMap and some of the collaborative mapping tools mentioned above is that OpenStreetMap has everyone contributing to the same map. This type of collection methodology allows greater and greater detail to be added from many sources of knowledge, and stops information from getting divided and stuck in individual projects.

Sljedeća razlika između OpenStreetMapa i ostalih spomenuti alata za suradničko kartiranje je da svi korisnici OpenStreetMapa doprinose sadržaju jedne zajedničke karte. Taj tip metodologije prikupljanja omogućava postupno dodavanje sve više i više detalja koristeći različite izvore znanja te sprečava rascjepkavanje i zaključavanje informacija u osobnim kartografskim projektima.

It is important to distinguish between OpenStreetMap and other online maps like Google Maps, MapQuest, or Bing, where the primary purpose is to display search results and make money for their respective business. In some cases, these maps have tools that allow the user to overlay their own data on top of the map and display it in a very particular fashion--but what if you want to do more? Unlike these other systems, OpenStreetMap's primary purpose is to provide the user with the underlying map data. This allows anyone to use that data in any way they want. You can create completely new and exciting map-based products, to the limits of your imagination.

Važno je napraviti razliku između OpenStreetMapa i ostalih online karata kao što su Google Maps, MapQuest ili Bing, kojima je primarni cilj prikazivanje rezultata pretraživanja i profit vlastitih kompanija. U nekim slučajevima, ove karte imaju alate koji omogućavaju prikazivanje osobnih kartografskih podatka korisnika na određene načine, ali što ako želite više? Suprotno od tih sustava, osnovna svrha OpenStreetMapa je pružanje osnovnih kartografskih podataka svim korisnicima. Možete stvoriti potpuno nove i zanimljive kartografske rezultate, što god zamislite.

Additionally OpenStreetMap has a large community.  There are over 450,000 people who have signed up for an account.  This vibrant community includes individuals who add information to map, those who write the software to enable the editing and other who create specialized maps from the OpenStreetMap data.  People from OpenStreetMap get together in places all over the world to share techniques, map their local places, learn from each other and just to meet in a social setting.

Uz to, OpenStreetMap ima veliku zajednicu, koja trenutno broji preko 450.000 osoba koje su napravile korisnički račun. Ova živa zajednica uključuje osobe koje dodaju informacije na kartu, one koji pišu softver koji omogućava uređivanje i ostali koji stvaraju specijalizirane karte na temelju OpenStreetMap podataka. Osobe okupljene oko OpenStreetMap projekta sastaju se po cijelom svijetu kako bi razmjenjivali tehnike kartiranja, kartirali lokalna mjesta, učili jedni od drugih ili samo zbog socijalizacije.

Throughout the rest of this book, we'll show how you can use OpenStreetMap to collect similar types of data to the platforms listed above.  We'll also show you how to make use of the resulting data in different ways. Whether you want to gather information about all the shoe repair shops in a city or map hiking trails you are interested in, OpenStreetMap can help. And once you're done, it can provide tools to use what you've collected and share it in different ways with others.

Kroz ovu knjigu, pokazat ćemo kako možete koristiti OpenStreetMap kako bi prikupili slične vrste podataka za prije opisane platforme. Također ćemo vam pokazati kako možete iskoristiti te podatke na različite načine. OpenStreetMap vam može pomoći, neovisno o tome želite li prikupiti informacije o postolarskim obrtima u gradu ili kartirati vama zanimljive planinarske staze. Jednom kada ste gotovi, može vam pružiti alate koji će vam omogućiti dijeljenje prikupljenih podataka na različite načine s drugima.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.